Câu hỏi 1: Làm thế nào để nộp hồ sơ?

Trả lời: Nộp hồ sơ của công dân có 2 hình thức

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành Chính Công của Tỉnh Phú Thọ;
 • Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên trang web http://hanhchinhcong.phutho.gov.vn
Câu hỏi 2: Làm thế nào để tra cứu hồ sơ sau khi đã nộp?

Trả lời: Có 4 hình thức tra cứu hồ sơ cụ thể như sau:

 • Trên trang web http://hanhchinhcong.phutho.gov.vn  nhập mã hồ sơ
 • Đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tra cứu bằng cách đăng nhập tài khoản của cá nhân/đơn vị đã nộp hồ sơ để tra cứu
 • Gọi tới số điện thoại 02102.222.555
 • Nhắn tin theo cú pháp HCC <mã hồ sơ> gửi tới
Câu hỏi 3: Cần chuẩn bị gì khi thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành Chính Công?

Trả lời: Khi giao dịch tại Trung tâm Hành Chính Công, cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Vào trang http://hanhchinhcong.phutho.gov.vn
 • Bước 2: Click vào tiêu đề “Thủ tục hành chính”;
 • Bước 3: Chọn thủ tục hoặc nhập “Từ khóa” để tìm kiếm thủ tục cần thiết;
 • Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn thủ tục hướng dẫn;
 • Bước 5: Kết thúc.
Câu hỏi 4: Sau bao lâu tôi nhận được kết quả giải quyết?

Trả lời:

 • Đối với mỗi thủ tục hành chính đều có thời gian xử lý thủ tục hành chính;
 • Công dân tra cứu thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã nộp trên phiếu hẹn để nắm được thời gian giải quyết.